دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : رضا   شعبانی صمغ آبادی

پست الکترونیکی : r-shabani@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تاریخ

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیر گروه تاریخ و باستان شناسی (ارشد و دکتری)

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1370/09/01

رضا شعبانی صمغ آبادی

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

^